W ubiegłym tygodniu ksiądz proboszcz sfinalizował zakładanie książek obiektu budowlanego dla trzech obiektów: kościół, plebania i dom parafialny

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zapisywane są informacje dotyczące:
– przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego,
– remontów i przebudowy,
w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Jeśli zatem jesteś właścicielem lub zarządcą jednego z obiektów, które wymieniamy niżej, powinieneś prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona dla każdego:

1) budynku,
z wyjątkiem: budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia,
z wyjątkiem:
– obiektów budowlanych (czyli również budynków) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
– obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 (niewymagających pozwolenia na budowę),
– dróg lub obiektów mostowych, jeżeli jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Do książki obiektu budowlanego musisz dołączać następujące dokumenty:
– protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,
– oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu budowlanego,
– świadectwo charakterystyki energetycznej,
– dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu),
– dokumentację powykonawczą (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi),
– inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,
– instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (jeśli dotyczy).

W przypadku kontroli ww. dokumenty musisz okazać m.in. przedstawicielom organów nadzoru budowlanego.

Książkę obiektu budowlanego powinieneś założyć w dniu oddania obiektu do użytkowania i musisz ją prowadzić przez cały okres użytkowania tego obiektu.

Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

ZOBACZ TAKŻE:

Inwestycje zrealizowane od 1.07.2019 r. w parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie

(Oglądana: 378, w tym oglądana dzisiaj: 1)