RADA PARAFIALNA

Z chwilą przyjścia do parafii nowego Proboszcza ustaje działalność dotychczasowej Rady Parafialnej.

Nowy Proboszcz ma prawo powołać nową Radę Parafialną. W naszej parafii przy okazji Wizyty Duszpasterskiej, parafianie zgłaszali kandydatów  do rady.  Następnie głosy komisyjnie zostały policzone. Ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów zostali o tym fakcie powiadomieni. Każdy kandydat miał prawo odmowy uczestniczenia w tym gremium, gdy kandydat nie wyraził zgody wówczas kontaktowaliśmy się z osobą mająca kolejną, największą ilość głosów.

Skład Rady Parafialnej powołanej … r. na kadencję pięcioletnią, zatwierdzony przez Proboszcza …:

MIEJSCOWOŚĆIMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Siedleckiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej.

§ 2. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

II. Cele i zadania PRD

§ 3. Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany przez:

A. Wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;

B. Pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno-moralnego różnych środowisk parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;

C. Udział w opracowaniu rocznego parafialnego planu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;

D. Budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;

E. Wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

§ 4. Do kompetencji PRD nie należą sprawy z dziedziny wiary i moralności, jak również jakikolwiek wpływ na obsadę urzędów duszpasterskich w parafii.

§ 5. Sprawy finansowe i gospodarcze podlegają Parafialnej Radzie ds. Ekonomicznych. PRD może jednak roztropnie wnioskować o skierowanie środków na określone cele duszpasterskie.

§ 6. PRD posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje, jednak proboszcz winien wziąć pod uwagę formułowane przez nią wnioski.

III. Skład PRD i sposób powoływania członków

§ 7. Członkiem PRD może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

§ 8. W skład PRD wchodzą trzy grupy wiernych: członkowie z urzędu, mianowani przez proboszcza oraz wyłonieni w wyborach. Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić nie mniej niż połowę członków całej Rady.

§ 9. Z urzędu wchodzą:

A. Proboszcz jako jej przewodniczący (kan. 536 § 1 KPK);

B. Wikariusze i prefekci pracujący w parafii;

C. Przedstawiciel zgromadzeń zakonnych, działających na terenie parafii;

D. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej (w szczególności katechetów). Jeśli jest to liczniejszy zespół, mogą być wyłonieni dwaj przedstawiciele;

E. Jeden lub dwóch reprezentantów ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w parafii.

F. Jeden przedstawiciel środowiska nauczycieli. Dotyczy to parafii, w których takie środowisko jest stosunkowo liczne.

§ 10. Proboszcz mianuje kilku członków PRD, z zachowaniem przepisu § 8.

§ 11. Zależnie od wielkości parafii, liczba wybieranych członków PRD winna wynieść od 7 do 12. Liczbę określa proboszcz, uwzględniając sytuację duszpasterską parafii, z zachowaniem przepisu § 8.

§ 12. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.

§ 13. Na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich mszy niedzielnych, proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych kandydatów na członków PRD. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.

§ 14. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej oceny – może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli:

A. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w § 7 niniejszego statutu.

B. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak, aby ogólna liczba kandydatów była ok. 2 razy większa, niż liczba miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 15. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń. W tę samą niedzielę należy przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów.

§ 16. Wybory przeprowadza się w niedzielę.

§ 17. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów. W razie oddania głosu na większą liczbę kandydatów, brani są pod uwagę tylko dwaj pierwsi. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.

§ 18. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni zwracają do proboszcza zgodnie z ustalonym przez niego trybem. Wskazane jest udostępnienie jakiejś ilości kart do głosowania dla osób, które przez zapomnienie nie przyniosły ich z domu.

§ 19. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób, wyznaczonych przez proboszcza.

IV. Kadencja i zmiany składu w czasie jej trwania

§ 20. Członkowie PRD są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.

§ 21. Członkowie PRD mogą być równocześnie członkami Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

§ 22. Uprawnienia PRD wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.

§ 23. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i powołać do życia nową PRD, lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.

§ 24. Skład PRD winien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni, zaś w parafiach dziekańskich, ordynariuszowi miejsca w tym samym czasie. Po ukonstytuowaniu się Rady, proboszcz jej skład podaje wiernym.

§ 25. W terminie trzech tygodni od wyborów dziekan ma obowiązek przesłać do Kurii listy członków PRD z terenu swojego dekanatu.

§ 26. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRD. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 7) mogą też być wykluczeni przez proboszcza, który jednak powinien przedtem skonsultować się z dziekanem.

§ 27. W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie, jak też w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:

A. Jeśli chodzi o członka PRD pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;

B. Jeśli natomiast był to członek PRD z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.

C. Jeśli był to członek PRD z urzędu, na jego miejsce wchodzi ten, kto po nim ten urząd obejmuje.

V. Funkcjonowanie PRD

§ 28. Zwyczajne zebrania PRD winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane bądź przez proboszcza, bądź na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków PRD.

§ 29. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz PRD, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.

§ 30. Uchwały PRD zapadają zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie przynajmniej 50% wszystkich członków.

§ 31. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – przewodniczącego PRD – nie mają mocy.

§ 32. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań proboszcza (zob. § 6). W przypadkach spornych należy odwołać się do Biskupa Siedleckiego.

§ 33. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz winien poinformować parafian.

§ 34. W ramach PRD mogą być powołane do życia specjalne sekcje, zajmujące się szczegółowymi dziedzinami duszpasterstwa (np. sekcja liturgiczna, sekcja ds. duszpasterstwa młodzieży, itp.).

VI. Postanowienie końcowe

§ 35. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie decyzją Biskupa Siedleckiego.

                                                                                     Zatwierdzam

Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowwsk

L. dz. 1155/04

Siedlce, dnia 22 grudnia 2004 r.


Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w Diecezji Siedleckiej


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Zgodnie z kan. 537 KPK w każdej parafii winna być ustanowiona Rada ds. Ekonomicznych (PRE),
której zadaniem – w myśl norm prawa powszechnego i postanowień niniejszego statutu – jest pomoc
proboszczowi w jego trosce o dobra parafialne.
§ 2. Proboszcz jest wyłącznym reprezentantem parafii w podejmowaniu wszystkich czynności prawnych
(kan. 532 KPK). PRE posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją
podejmującą wiążące decyzje. Proboszcz ma jednak obowiązek wysłuchać jej zdania w ważniejszych
sprawach gospodarczych.


II. ZADANIA I UPRAWNIENIA PRE


§ 3. Proboszcz obowiązany jest wysłuchać opinii Rady w następujących przypadkach:
A. Przy ustalaniu statusu i płac świeckich pracowników parafii (szczególnie organisty, kościelnego i
grabarza);
B. Przy nabywaniu na rzecz parafii i zbywaniu nieruchomości;
C. Przed decyzją o rozebraniu budynku parafialnego;
D. Przy wynajmowaniu lokalu parafialnego;
E. Przy ustanowieniu dzierżawy;
F. Przy podejmowaniu bardziej kosztownych inwestycji, takich jak budowa nowego obiektu,
przebudowa, poważny remont lub odnowa istniejących budynków.
G. Przy zaciągnięciu kredytu w wysokości ponad 10 tys. zł.
§ 4. Przed podjęciem decyzji w sprawach wyliczonych w punktach B-G paragrafu 3, proboszcz winien
uzyskać zgodę Biskupa Siedleckiego, a umowę z pracownikami kościelnymi (punkt A) przedstawić mu
do zatwierdzenia. We wszystkich przypadkach pismo kierowane do Biskupa winno jednak zawierać
podpisy członków PRE, lub przynajmniej informację o ich stanowisku z podpisem choćby jednego z
członków PRE.
§ 5. W razie sprzeciwu większości członków PRE, proboszcz przedstawia sprawę Biskupowi
Siedleckiemu do rozstrzygnięcia.
§ 6. Członkowie PRE są proszeni o czynną pomoc proboszczowi w razie przeprowadzania dodatkowej
zbiórki na sfinansowanie kosztowniejszych przedsięwzięć i ewentualnie w pozyskiwaniu środków z
innych źródeł.
§ 7. PRE nie ma prawa wypowiadać się w sprawach, w których zostało wydane zarządzenie kompetentnej
władzy kościelnej, uregulowanych w prawie powszechnym lub partykularnym.


III. CZŁONKOWIE RADY


§ 8. PRE liczy od 3 do 9 członków, w zależności od wielkości parafii. Liczba ta winna być zwiększona w
przypadku budowy kościoła lub innych poważnych inwestycji w parafii, bądź dla zachowania własnej
tradycji, zgodnie z którą wszystkie miejscowości parafii mają swojego przedstawiciela w Radzie.
§ 9. Członkowie PRE są powoływani na okres5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub
mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.
§ 10. Członkiem PRE może być wierny pełnoletni, bierzmowany, mający stałe zamieszkanie w parafii,
odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych, cieszący się dobrą opinią wśród wiernych oraz
mający rozeznanie w sprawach gospodarczych.
§ 11. W skład PRE wchodzą wierni wyłonieni w wyborach oraz mianowani przez proboszcza. Liczba
członków pochodzących z wyboru powinna stanowić przynajmniej połowę ogólnej liczby.
§ 12. Ta sama osoba może kandydować równocześnie do PRE i do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
§ 13. Do PRE nie mogą kandydować pracownicy parafii lub proboszcza.
§ 14. Wskazane jest organizowanie wyborów do PRE łącznie z wyborami do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej, według procedury przepisanej w statucie PRD, z uwzględnieniem poniższych przepisów.
§ 15. Na miesiąc przed wyborami proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych
kandydatów na członków PRE. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej
proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji
proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może zastąpić ogólnej informacji
skierowanej do wszystkich parafian.
§ 16. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej oceny – może pominąć jakieś
zgłoszone nazwisko, jeśli:
A. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w paragrafie10 niniejszego statutu.
B. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – celem usprawnienia głosowania
– wziąć pod uwagę tylko nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak, aby ogólna liczba
kandydatów była ok. 2 razy większa, niż liczba miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.
§ 17. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i
wywieszona na tablicy ogłoszeń.
§ 18. Jeśli wybory do PRE odbywają się razem z wyborami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, należy
sporządzić odrębne listy kandydatów. Zgodnie z paragrafem 12 niniejszego statutu, na obydwu listach
mogą się powtarzać niektóre nazwiska.
§ 19. W niedzielę, w którą publikuje się listy kandydatów, należy też przygotować stosowną liczbę kart
do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do
domów. Karty do PRE i karty do Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinny różnić się kolorem.
§ 20. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata. W razie oddania głosu na większą
liczbę kandydatów, brany jest pod uwagę tylko pierwszy. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na
osoby spoza listy kandydatów.
§ 21. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni zwracają do proboszcza zgodnie z ustalonym
przez niego trybem. Wskazane jest udostępnienie jakiejś ilości kart do głosowania dla osób, które przez
zapomnienie nie przyniosły ich z domu.
§ 22. Proboszcz mianuje swobodnie kilku członków PRE, z zachowaniem przepisu paragrafu 11.
§ 23. Uprawnienia PRE wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.
§ 24. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii, proboszcz ma obowiązek
zorganizować wybory i powołać do życia nową PRE, lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.
§ 25. Skład PRE winien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni,
zaś w parafiach dziekańskich, ordynariuszowi miejsca w tym samym czasie. Po ukonstytuowaniu się
Rady, proboszcz jej skład podaje wiernym.
§ 26. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRE. W
uzasadnionych przypadkach (zob. § 10) mogą też być przez proboszcza wykluczeni z Rady. Proboszcz
winien jednak wcześniej porozumieć się w tej sprawie z dziekanem.
§ 27. W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie, jak też w razie śmierci lub wyprowadzenia
się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:
A. Jeśli dotyczy to członka PRE pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie
wybierają nowego zwykłą większością głosów;
B. Jeśli natomiast był to członek PRE z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.
§ 28. W terminie trzech tygodni od wyborów dziekan ma obowiązek przesłać do Kurii listy członków
PRE z terenu swojego dekanatu.


IV. ZEBRANIA RADY


§ 29. Zwyczajne zebrania PRE winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując
informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. Istnieje
również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb parafii.
Zebranie nadzwyczajne może być zwołane z inicjatywy proboszcza, bądź na pisemny wniosek
przynajmniej połowy członków Rady.
§ 30. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz Rady, którego zadaniem jest
prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii
parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.
§ 31. Do ważności uchwał wymagana jest kwalifikowana większość głosów (⅔) przy uczestnictwie
przynajmniej 50% wszystkich członków.
§ 32. W sprawach personalnych i innych, określonych przez proboszcza, głosowanie powinno być tajne.
§ 33. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – jako wyłącznego reprezentanta parafii w podejmowaniu
czynności prawnych – nie mają mocy.
§ 34. W razie sprzeciwu proboszcza wobec uchwały podjętej zgodnie z paragrafem 31 niniejszego
statutu, sprawę należy przedstawić do rozstrzygnięcia Biskupowi Siedleckiemu.
§ 35. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz powinien
poinformować parafian. Tam jednak, gdzie uchwały Rady mają charakter wotum i proboszcz
zobowiązany jest zwrócić się o zgodę do Biskupa Siedleckiego, należy informację przekazać dopiero po
jej uzyskaniu.
§ 36. Członkowie Rady zobowiązani są do dyskrecji, co do przedmiotu obrad.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 37. Proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wraz z PRE sprawozdanie o stanie
ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania dołącza się do protokołu zdawczoodbiorczego.
§ 38. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie decyzją Biskupa Siedleckiego.

Zatwierdzam
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowwski


L. dz. 1156/04
Siedlce, dnia 22 grudnia 2004 r.

(Oglądana: 1 155, w tym oglądana dzisiaj: 1)