PACIERZ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA PAŃSKA

OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

WIERZĘ W BOGA Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Świętych.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 1. Chrzest;
 2. Bierzmowanie;
 3. Eucharystia;
 4. Pokuta;
 5. Namaszczenie chorych;
 6. Kapłaństwo;
 7. Małżeństwo.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia;
 2. Żal za grzechy;
 3. Mocne postanowienie poprawy;
 4. Szczera spowiedź;
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

TRZY CNOTY BOSKIE

          Wiara. Nadzieja. Miłość.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

          Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

          Modlitwa. Post. Jałmużna.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

 • Grzeszących upominać;
 • Nieumiejętnych pouczać;
 • Wątpiącym dobrze radzić;
 • Strapionych pocieszać;
 • Krzywdy cierpliwie znosić;
 • Urazy chętnie darować;
 • Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

 • Głodnych nakarmić;
 • Spragnionych napoić;
 • Nagich przyodziać;
 • Podróżnych w dom przyjąć;
 • Więźniów pocieszać;
 • Chorych nawiedzać;
 • Umarłych grzebać.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha;
 2. Chciwość;
 3. Nieczystość;
 4. Zazdrość;
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu;
 6. Gniew;
 7. Lenistwo.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 • Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 • Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 • Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 • Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 • Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 • Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

GRZECHY CUDZE:

 • Namawiać kogoś do grzechu.
 • Nakazywać grzech.
 • Zezwalać na grzech.
 • Pobudzać do grzechu.
 • Pochwalać grzech drugiego.
 • Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 • Nie karać za grzech.
 • Pomagać do grzechu.
 • Usprawiedliwiać czyjś grzech.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

 • Rozmyślne zabójstwo.
 • Grzech sodomski.
 • Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
 • Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił Boże
Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący, miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, Rano, wieczór, we dnie, w nocy, Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

POD TWOJĄ OBRONĘ uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO (por. Iz 11, 1-2).

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Umiejętność
 6. Pobożność
 7. Bojaźń Boża

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO:

 1. Miłość.
 2. Radość.
 3. Pokój.
 4. Cierpliwość.
 5. Łaskawość.
 6. Dobroć.
 7. Uprzejmość.
 8. Cichość.
 9. Wierność.
 10. Skromność.
 11. Wstrzemięźliwość.
 12. Czystość.

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA WIERNYCH ZMARŁYCH

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,  a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

ANIOŁ PAŃSKI

ANIOŁ PAŃSKI ZWIASTOWAŁ PANNIE MARYI
                 i poczęła z Ducha Świętego

ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA,
                 niech mi się stanie według słowa Twego.

ZDROWAŚ MARYJO…

A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO,
                 i zamieszkało między nami.

ZDROWAŚ MARYJO…

MÓDL SIĘ ZA NAMI ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO,
                 abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
                 a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.


KRÓLOWO NIEBA (Regina Caeli)

o godz 12.00 w OKRESIE WIELKANOCNYM

Królowo nieba, wesel się, alleluja
– Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja
Zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja
– Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja
– Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się:
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam prosimy, przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpić radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Godzina Miłosierdzia

(Koronka do Bożego Miłosierdzia)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

WIERZĘ W BOGA Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 • Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
                 na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 • Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki
                 – miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 • Na zakończenie:

Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny,
                 zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas,
– ufamy Tobie (3 razy).

Jezu ufam Tobie (3 razy).

Święta siostro Faustyno – módl się za nami.
Błogosławiony księże Michale Sopoćko – módl się za nami
Święty Janie Pawle II – módl się za nami

MODLITWĄ OGARNIJMY TAKŻE INTENCJE KOŚCIOŁA I CAŁEGO ŚWIATA WOŁAJĄC:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. AMEN

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa Różańcowa

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! AMEN.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

WIERZĘ W BOGA Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 • (na początku 3 x, a przy każdej tajemnicy 10 x)

CHWAŁA OJCU, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 • Kończąc odmawianie dziesiątka różańca mówimy:

O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,

 i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 •        Na koniec po pięciu dziesiątkach różańca:

POD TWOJĄ OBRONĘ uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.


MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Tajemnice Radosne – Poniedziałek i Sobota

 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Tajemnica Światła – Czwartek

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnica Bolesna – Wtorek i Piątek

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie koroną z cierni.
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Śmierć na krzyżu.

Tajemnica Chwalebna – Środa i Niedziela

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Maryi.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki.

(Oglądana: 1 643, w tym oglądana dzisiaj: 3)