REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI FIRM KAMIENIARSKICH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI FIRM KAMIENIARSKICH

na terenie cmentarza parafialnego w Konstantynowie

§ 1

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§ 2

Celem regulaminu jest określenie warunków wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich zwanych dalej „robotami” na terenie Cmentarza Parafialnego w Konstantynowie

§ 3

Regulamin obowiązuje wszystkie firmy i osoby fizyczne wykonujące roboty na terenie Cmentarza Parafialnego w Konstantynowie zwane dalej „wykonawcami”.

§ 4

Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać prace we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Zarząd Cmentarza Parafialnego w Konstantynowie nie ma obowiązku ustalania czy osoba zlecająca prace jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.

§ 5

Wykonawca, który zamierza wykonać roboty na terenie Cmentarza Parafialnego w Konstantynowie zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Kancelarii Cmentarza oraz uiścić stosowną opłatę.

§ 6

Na terenie cmentarza obowiązuje cennik opłat za korzystanie z terenu cmentarza i urządzeń cmentarnych przyjęty Uchwałą Zarządu Cmentarza Parafialnego w Konstantynowie

§ 7

W celu uzyskania zezwolenia na roboty należy:

 1. przedłożyć do akceptacji rysunek nagrobka lub grobowca zabytkowego lub objętego ochroną konserwatorską oraz zgodę właściwego konserwatora,
 2. zapoznać się z niniejszym regulaminem potwierdzając ten fakt pisemnie,
 3. dokonać opłaty wg obowiązującego cennika.

§ 8

Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób lub grobowiec. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

§ 9

Wykonawca robót winien okazać zezwolenie na żądanie kontrolującego roboty przedstawiciela Zarządcy Cmentarza lub pracownika Kancelarii Cmentarza.

§ 10

Zezwolenie utrzymuje ważność 30 dni od daty wystawienia.

§ 11

Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które uregulowana jest opłata 20- letnia.

§ 12

Zakres prac nie może wykraczać poza granice ustalonego miejsca grzebalnego (wymiary podane na zezwoleniu). Przekroczenie ustalonych wymiarów czyni daną robotę nielegalną i jest wystarczającą podstawą do odmowy zezwolenia na wykonywanie innych prac.

Zarządca cmentarza ma prawo przekazania informacji o niesolidnych wykonawcach zarządcom innych cmentarzy.

§ 13

 1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00.
 2. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Cmentarza Parafialnego w Konstantynowie
 3. Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia Kancelarii Cmentarza uważane są, jako nielegalne.
 4. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane
  • od 14 sierpnia do poniedziałku po odpuście św. Jacka
  • od 29 października do 4 listopada.
  • od 14 listopada do poniedziałku po odpuście św. Elżbiety Węgierskiej

§ 14

Zabrania się przygotowywania zaprawy na terenie cmentarza.

Przy układaniu kostki – chodniczków – nie można stosować jaskrawych kolorów ani układać stopni między grobami. Należy zachować jeden poziom i zapewnić swobodny odpływ wody oraz przejścia.

§ 15

W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§ 16

Przed rozpoczęciem wykopu wykonawca winien zabezpieczyć sąsiednie groby przed zniszczeniem lub zabrudzeniem przez rozłożenie folii lub plandeki. W razie wykopania ludzkich szczątków/kości/ wykonawca winien je zakopać odpowiednio głębiej w tym samym miejscu.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie pozostałe w wyniku prac szkody.

§ 17

W przypadku niewykonania robót kamieniarskich w czasie i zakresie wymaganym regulaminem Zarząd Cmentarza będzie miał prawo do obciążenia wykonawcy kosztami zastępczego wykonania robót.

§ 18

Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do biura Zarządu Cmentarza celem ich odbioru. Odbiór prac jest warunkiem koniecznym do ponownego wydania zezwolenia

§ 19

Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu, jakości, kosztów, terminów wykonania, gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty a wykonawcą.

§ 20

Wszelkie spory wynikające z niezastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez Kurię Biskupią w Siedlcach lub sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby zarządcy cmentarza.


Zarząd Cmentarza Parafialnego
 w Konstantynowie

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. do odwołania


PLIKI DO POBRANIA

(Oglądana: 260, w tym oglądana dzisiaj: 1)