Regulamin LSO Konstantynów

Regulamin Ministrantów Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie obowiązuje od 01 października 2020 r.

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zobowiązują każdego ministranta do ich przestrzegania. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia oprawy liturgicznej w naszej parafii.

I. Uwagi ogólne

 1. Ministrantem lub lektorem w diecezji siedleckiej jest chłopiec, który dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się na służbę Panu Bogu. Chce on właściwie przeżywać liturgię, w której uczestniczy. Stara się o jej piękno i dba o nieustanny rozwój swojej wiary.
 2. Ministrant ma świadomość tego, jak ważne zadanie pełni w Kościele i zgromadzeniu liturgicznym oraz dokłada wszelkich starań, by właściwie wypełniać swoje obowiązki.
 3. Członek Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) daje świadectwo swojej wiary i zachowuje właściwie nie tylko wtedy, gdy aktualnie pełni swoją służbę, ale również w domu, szkole, na boisku, itd.

A. Patronami wspólnoty ministranckiej są:

B. Hymn wspólnoty ministranckiej to pieśń Króluj nam Chryste.

C. LSO jest zbudowana hierarchicznie. Przyjmujemy, zgodnie z programem formacji oazowej następujące stopnie:

 • kandydat (od klasy III SP)
 • ministrant młodszy (od klasy IV SP)
 • choralista (od klasy V SP)
 • ministrant światła (od klasy VI SP)
 • ministrant księgi (od klasy VII SP)
 • ministrant ołtarza (od klasy VIII SP)
 • lektor po formacji ministranckiej (Liceum/Technikum/Szkoła Zawodowa)
 • lektor (osoby po 18 roku życia)
 • ceremoniarz, kantor, psałterzysta
 • animator liturgiczny

D. Kandydaci na ministrantów

 1. Służbę ministrancką można rozpocząć wraz z bezpośrednim przygotowaniem do I Komunii św. Jest to zatem klasa III SP. W wyjątkowych sytuacjach można zezwolić na udział w służbie chłopcom z klasy II SP, po indywidualnym rozpatrzeniu. Pragnienie dołączenia do grona kandydatów na ministrantów można wyrazić w dowolnym momencie roku. Zalecamy, aby uczynić to najpóźniej w październiku, aby w danym roku mogła powstać nowa grupa kandydatów, podlegająca formacji ministranckiej na tym stopniu.Do grona kandydatów i ministrantów przyjmuje ks. Proboszcz na prośbę ks. Opiekuna ministrantów podczas obrzędu przyjęcia do grona kandydatów.
 2. Znakiem przyjęcia do grona ministrantów jest możliwość noszenia niebieskiej szarfy nałożonej z lewego ramienia na prawy bok.
 3. Staż kandydacki trwa około roku. Może zostać wydłużony bądź skrócony w zależności od okoliczności, jednak nie może trwać krócej niż 9 miesięcy.
 4. W okresie kandydackim chłopiec jest zobowiązany do służby na wyznaczonych Mszach, uczestnictwa w zbiórkach, obserwowania służby starszych kolegów, zdobywania wiedzy i umiejętności liturgicznych oraz przeżywania swojej wiary w sposób coraz bardziej dojrzały.
 5. Kandydaci na ministrantów zajmują miejsca w prezbiterium tak, by dobrze widzieć ołtarz, to co się dzieje przy ołtarzu. Nie powinni brać czynnego udziału w służbie liturgicznej, co najwyżej może to być pomoc przy lavabo (tzw. ręczniczek).
 6. Na zbiórce kandydatów należy przećwiczyć dokładnie funkcje wykonywane przez ministranta młodszego.
 7. Przed uzyskaniem stopnia ministranta młodszego należy wykazać się określoną wiedzą i przygotowaniem, podczas tzw. weryfikacji.
 8. Na stronie internetowej będą sukcesywnie zamieszczane materiały pomocne w formacji kandydatów.

II. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:

 1. Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby tzn. długie spodnie, koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona i skarpetki zakrywające kostki
  • W czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki (np. Garnitur),
  • Kościół to nie boisko, należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu.
 2. Zgodnie z zasadami formacji oazowej oraz wytycznych Dyrektorium Duszpasterskiego Służby Liturgicznej do każdej grupy proponujemy następujący strój:
FunkcjaStrój
kandydat przed przyjęciemuczestniczy w prezbiterium bez stroju liturgicznego
kandydat po przyjęciuniebieska szarfa o szerokości ok. 8 cm zakładana z lewego ramienia na prawy bok
ministrant młodszy
choralista
ministrant światła
ministrant księgi
ministrant ołtarza
biała komża
lektor po formacji ministranckiejbiała alba i krzyż lektorski
lektor po kursie lektorskimstrój odświętny, tzw. świecki
ceremoniarz i animator liturgicznybiała alba i krzyż ceremoniarza

III. Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku. Szczegóły znajdują się na tablicy ministranckiej.
 2. Najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Mszą Świętą.
 4. Ministranci przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie rozmawiają. Wszyscy posługujący biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 5. Ministranci zobowiązani są do obowiązkowego służenia dwa razy w tygodniu (w tym dyżur i niedziela). Ministrant nieobecny na służbie, zbiórce, formacji jest zobowiązany do usprawiedliwiania się księdzu w okresie do tygodnia czasu. i zorganizowania zastępstwa.
 6. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.
 7. LSO sumiennie zapoznaje się z grafikiem służby, który obowiązuje od początku do końca roku szkolnego.
 8. Ministranci zobowiązani są do obowiązkowego przychodzenia i służby w uroczystości Kościelne i parafialne.
 9. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

IV. Modlitwa przed i po służeniu

 • Ministranci ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem zachowując ciszę i skupienie wzbudzając intencję Mszy Świętej. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy lub, gdy go nie ma, najstarszy ministrant.

Oto za chwilę przystąpię “Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 • Po Mszy świętej posługujący odmawiają modlitwę, kończąc ją znakiem krzyża.

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. 10 zasad ministranta:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się i służy jej rzetelną pracą.

VI. Obowiązki ministranta

 1. Obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie.
 2. Uczestniczenie w służbach według wyznaczonego planu oraz dodatkowych (np. uroczystości parafialne, ślub, pogrzeb, itp.).
 3. Czytanie ogłoszeń (gablotka ministrancka w zakrystii, strona ministrancka https://parafia-konstantynow.pl/liturgiczna-sluzba-oltarza/)
 4. Zachowywanie ciszy w zakrystii – to także kościół.
 5. Szanowanie strojów liturgicznych tzn. m.in. wieszanie w odpowiednim miejscu i dbanie ich czystość.
 6. Aktywne uczestniczenie we Mszy Świętej.
 7. Uczestniczenie w formacji.
 8. Zamiana, jeżeli ministrant nie jest w stanie służyć na wyznaczonej służbie.

VII. Prawa ministranta

 1. Do służby.
 2. Do pełnienia funkcji podczas liturgii.
 3. Do usprawiedliwiania swoich nieobecności.
 4. Do rozwoju.
 5. Do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez wspólnotę ministrancką.
 6. Do zgłaszania uwag u Opiekuna bądź animatora.

VIII. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków.

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje::
  • Ostrzeżenie ks. Opiekuna.
  • Rozmowa z Rodzicami.
  • Zawieszenie z funkcji ministranta na określony czas (czas określa Ks. Opiekun).
  • Usunięcie z grona ministrantów.
 2. Ministrant, który zachowuje się w sposób niekulturalny w stosunku do innych podlega karze -50% uzyskanych punktów.
 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się karę w postaci wyzerowania liczby punktów.
 4. Ministrant który lekceważy w punkcie III podpunkt 8 podlega karze -50% uzyskanych punktów.
 5. Jeżeli ministrant 3 razy z rzędu nie będzie obecny na zbiórce lub dyżurze, wówczas zostanie zawieszony w posłudze na okres dwóch tygodni. Zawieszenie polega na obecności na swoim dyżurze w kościele, bez możliwości założenia stroju liturgicznego. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu ministrant otrzymuje punkty ujemne, zostaje zawieszony lub skreślony z listy ministrantów.
 6. inne środki dyscyplinujące,
 7. za rażące niewypełnianie obowiązków usunięcie z grona ministrantów.
 8. Za udowodnioną kradzież następuje usunięcie winnego ze wspólnoty.

IX. Animator, ceremoniarz, grupowy

 1. Obowiązkiem animatora, ceremoniarza, grupowego jest prowadzenie formacji, zbiórek, dzienników.
 2. Animator, jest zobowiązany do usprawiedliwiania się Opiekunowi bądź grupowemu.
 3. Stać na straży przestrzegania regulaminu.

X. ”Wolny Strzelec”

Ministrant uczący się w szkole średniej lub studiach wyższych – mieszkający na stancji i okazjonalnie przyjeżdżający do domu rodzinnego

 1. Nie obowiązują: VI. pkt.: 1. 7. 8.
 2. Nie dotyczą prawa: VII. pkt.: 3.

XI. Punktacja

Rodzaj SłużbyObecnośćNieobecność
nieusprawiedliwiona
Służenie obowiązkowe w niedzielę
2-5
Służenie na Mszy św. niedzielnej poza wyznaczoną godziną
1x
Służenie na Mszy św. w tygodniu o godz. 7.004x
Służenie na Mszy św. w tygodniu o godz. 17.00/18.002-5
Służenie na Mszy św. w tygodniu nieobowiązkowe2x
Służenie podczas nabożeństw1x
Służenie na dużych asystach5x
Służenie w wakacje/ferie 2x
Zamiana (otrzymuje punkty ten który się zamienia, a nie ten który chce się zamienić)1-1
Zbiórki2-5
Formacja2-5
Ślub3x
Pogrzeb5x
Pomoc dla LSO lub sumienne wypełnianie obowiązków od 1 do 10x
Wyrzucenie ze zbiórki-10
Nieprzestrzeganie statutu i zasad LSOod -1 do -10x
Zawieszenie-50x
Punkty rozdziela i podlicza ostatecznie ks. Opiekun

W wakacje, ferie punktacja dodatnia liczona podwójnie (x2)

XII. Postanowienie końcowe

 1. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie należy stosować zwyczaje wspólnoty.
 2. Sprawy sporne rozstrzyga animator, a znaczniejsze Proboszcz i Opiekun.
 3. We wszystkich sprawach Proboszcz, Ksiądz Opiekun oraz inni kapłani mają decydujące zdanie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2020r.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Jeżeli w danym miesiącu zdobędziesz ponad 40 punktów, możesz sobie przyznać tytuł
Elitarnej Jednostki Ołtarzowej (w skrócie EJO)

W innych przypadkach możesz sobie przyznać następujące tytuły:
40 – DUMA PARAFII
35 – PRAWA RĘKA PROBOSZCZA
30 – PRAWA RĘKA WIKAREGO
25 – LEWA RĘKA PROBOSZCZA
20 – LEWA RĘKA WIKAREGO
18 – NIEPOKÓJ WIKAREGO
15 – SMUTEK PROBOSZCZA
12 – WSTYD WIKAREGO
8 – DAWNO NIE WIDZIAŁEM…
6 – Z KTÓREJ JESTEŚ PARAFII ???
4 – MÓGŁBYŚ SIĘ PRZEDSTAWIĆ ???
2 – …YYYY…
0 – ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO

(Oglądana: 671, w tym oglądana dzisiaj: 1)